Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Doel van dit reglement

De Wedstrijd "International Food transition awards" (hierna "Wedstrijd") wordt georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Corporate Village- Bâtiment B (Bayreuth), Da Vincilaan 3, à 1930 Zaventem(België) (KBO 0448.826.918), hierna "Carrefour", in samenwerking met Carrefour France S.A. met maatschappelijke zetel te Z.I.-Route de Paris, 14120 Mondeville (672 050 085).

Om aan deze Wedstrijd te kunnen deelnemen, dient u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dit reglement te aanvaarden.

Het niet naleven van dit reglement door de deelnemer leidt automatisch tot de nietigheid zonder meer van zijn deelname, evenals het verlies van zijn prijs, indien van toepassing, zonder dat de Organisator hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige schadevergoeding. Te late, onvolledige of foutieve inzendingen worden niet in behandeling genomen. Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze Wedstrijd deel te nemen dan zoals beschreven in dit reglement.

Artikel 2 – De Wedstrijd

Deelnemers moeten aan de Wedstrijden deelnemen door te stemmen op producten in de verschillende aangeboden categorieën. De Wedstrijd is alleen geldig in België.

Artikel 3 – Deelnemers

De Wedstrijd loopt van 20/11/2023 tot 3/12/2023 om 23.59 uur.

De deelname aan deze Wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in België gedomicilieerd zijn.

Deelname is persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Elke persoon die op georganiseerde wijze deelneemt aan de Wedstrijd, hetzij in het kader van een wettelijke of feitelijke vereniging, hetzij door op enige andere wijze samen te werken om zijn winstkansen te vergroten, of die door de Organisator verdacht wordt van fraude, of die een foutieve of dubieuze identiteit heeft meegedeeld, wordt uitgesloten van de Wedstrijd.

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden

Aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen op de onlinepagina https://www.international-foodtransition-awards.com

Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd moet je op minstens 1 product stemmen op het platform https://www.international-foodtransition-awards.com

Artikel 5 – Verloop van de Wedstrijd

Aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen op de onlinepagina https://www.international-foodtransition-awards.com

Dezelfde deelnemer mag één keer per categorie stemmen over de duur van de wedstrijd.

De deelnemer gaat naar https://www.international-foodtransition-awards.com en klikt op het tabblad om de Belgische Wedstrijd te kiezen.

De deelnemer moet zich aanmelden met zijn naam, voornaam en e-mailadres.

Hij/zij aanvaardt het wedstrijdreglement.

Hij/zij doorzoekt de site en alle aan de Wedstrijd deelnemende producten.

In elke categorie stemt hij/zij op het product van zijn keuze.

Na het stemmen in elke categorie beantwoordt de deelnemer de hoofdvraag en de beslissende vraag.

 • Hoofdvraag 1:
  Welk product van het huismerk van Carrefour won een International Food Transition Award in België bij de vorige editie in 2022 ?
 • Beslissende vraag:
  Hoeveel kassatickets zullen er op 23/11/2023 in de Carrefour Market van Brussel City 2 worden uitgegeven (vanaf de opening ’s ochtends tot het sluitingsuur ’s avonds)?

Artikel 6 – Vaststelling van de winnaars

Alleen inzendingen met een stem in elk van de productcategorieën en een antwoord op de beslissende vraag, evenals de andere vereiste informatie, worden als geldig beschouwd.

Elke inzending die onvolledig is of op een andere manier dan via de hierboven vermelde site wordt verzonden of na afloop van de wedstrijdperiode binnenkomt, wordt als nietig beschouwd.

Elke persoon mag slechts één keer deelnemen tijdens de wedstrijdperiode. In het geval van meerdere deelnames, wordt alleen de eerste deelname geselecteerd.

De prijzen voor deze Wedstrijd zijn:
15 cadeaukaarten met een waarde van 100 euro, 1 jaar geldig in de Hypermarkten Carrefour, Carrefour Market en Carrefour Express in België.

Er zullen 15 winnaars zijn. De winnaars worden na afloop van de Wedstrijd als volgt bepaald:

Als er minder dan 15 deelnemers zijn of 15 deelnemers die de juiste antwoorden op de hoofdvragen hebben gegeven, zullen deze deelnemers als winnaars worden beschouwd.

Als er meer dan 15 deelnemers zijn die het juiste antwoord op de hoofdvraag hebben gegeven, zijn de winnaars de deelnemers die het juiste antwoord op de beslissende vraag hebben gegeven. Als niemand de beslissende vraag juist heeft beantwoord, is de winnaar degene wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de beslissende vraag ligt. In het geval van een gelijkspel voor het antwoord op de beslissende vraag, wordt de winnaar bepaald in chronologische volgorde na de validatie van zijn inzending op de site in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

Artikel 7 – Toekenning van prijzen

De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of wijzigbaar in geld en geeft geen aanleiding tot enige vergoeding in welke vorm dan ook.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en de cadeaukaarten zullen per e-mail opgestuurd worden naar het e-mailadres dat de winnaars hebben gecommuniceerd binnen zes weken na de mededeling dat zij de Wedstrijd hebben gewonnen.

Indien blijkt dat het opgegeven e-mailadres niet correct is, wordt de prijs teruggegeven aan Carrefour en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. De winnaars ontvangen per e-mail een bevestiging van Carrefour over hun prijs.

Indien de prijs wordt geweigerd of om een andere reden niet aan de winnaar wordt toegekend, komt de prijs toe aan Carrefour en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

De beslissingen van Carrefour Belgium N.V. tot aanwijzing van de winnaars zijn definitief. Carrefour Belgium N.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van mededeling van een onjuist adres, een onjuist e-mailadres of onjuiste gegevens, leidend tot een onjuist of onbekend adres van de deelnemer. Indien nodig behoudt Carrefour Belgium N.V. zich het recht voor om de prijzen om te ruilen voor een ander geschenk van gelijke waarde. De prijzen kunnen in geen geval worden ingeruild tegen contant geld of tegen enig ander voorwerp, dienst of voordeel van welke aard dan ook. Over het reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de telling van de Wedstrijd mag niet schriftelijk of telefonisch worden gecorrespondeerd. De keuze van de winnaars kan op geen enkele wijze worden aangevochten. Carrefour Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om de organisatie van deze Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te beperken, uit te stellen, te wijzigen, te verlengen, te annuleren of te delegeren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarover zij geen controle heeft dit rechtvaardigen of indien omstandigheden die verband houden met de goede werking van de Wedstrijd dit vereisen. Carrefour Belgium N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen. Deelname aan de Wedstrijd houdt automatisch in dat de deelnemer zonder voorbehoud akkoord gaat met het Wedstrijdreglement.

Carrefour geeft geen enkele directe garantie over de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die (in)direct door de gewonnen prijs is veroorzaakt.

Carrefour kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies en/of vertraging in de levering van prijzen te wijten aan de postdienst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Carrefour Belgium N.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Niettemin is het mogelijk dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Carrefour Belgium N.V. of op ander door Carrefour Belgium N.V. openbaar gemaakt (promotie)materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Carrefour Belgium N.V. niet worden aangerekend, noch kunnen zij aanleiding geven tot enige verplichting vanwege Carrefour Belgium N.V.

Deelname aan deze Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van internet, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele verduistering en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

Bijgevolg kan het organiserende bedrijf in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, zonder dat deze lijst exhaustief is, voor:

 • De inhoud van de diensten op de site en, in het algemeen, alle informatie en/of gegevens verspreid over de op de site geraadpleegde diensten;
 • De overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
 • Storingen in het internetnetwerk die de goede werking van de site verhinderen;
 • Storing in ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
 • Verlies van elektronische post of papier, en meer in het algemeen verlies van gegevens;
 • Problemen met de bezorging of het verlies van post of elektronische post;
 • Hoe alle software werkt;
 • De gevolgen van een virus, computerbug, anomalie, technische storing;
 • Elke schade aan de computer van een deelnemer;
 • Elk technisch, hardware- of softwarefalen van welke aard dan ook dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd verhindert of beperkt of dat het systeem van een deelnemer beschadigt.

Er wordt gepreciseerd dat het organiserende bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, storing van welke aard dan ook, opschorting of beëindiging van de Wedstrijd, om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die op enige wijze voortvloeit uit een verbinding met de site. Het is de verantwoordelijkheid van elke Deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software die op zijn computerapparatuur is opgeslagen tegen iedere aanval te beschermen. De verbinding van iedere persoon met de site en de deelname van de deelnemers aan deze Wedstrijd gebeurt onder zijn/hun volledige verantwoordelijkheid.

Het organiserende bedrijf kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil.

Het organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die zouden kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze Wedstrijd. Voor zover de verzending van de antwoorden uitsluitend op een computerproces is gebaseerd, zijn de deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden zij dat het organiserende bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor netwerkstoringen, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verzending van de formulieren en het hosten van de site.

Indien de Wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd of geheel of gedeeltelijk onderbroken om redenen buiten de wil van het organiserende bedrijf, neemt dit bedrijf geen enkele aansprakelijkheid op zich.

Het organiserende bedrijf stelt alles in het werk stellen om de toegang tot de Wedstrijd en de site op elk gewenst moment mogelijk te maken, zonder hiertoe verplicht te zijn. Het organiserende bedrijf kan op elk moment, met name om technische, update- of onderhoudsredenen, de toegang tot de site en de daarop vermelde Wedstrijd onderbreken. Het organiserende bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan.

Het organiserende bedrijf verbindt zich ertoe om samen met zijn dienstverleners alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het systeem voor het vaststellen en tellen van de stemmen en het toekennen van de prijzen in overeenstemming is met de regels van deze Wedstrijd. Mocht er desondanks een storing optreden die van invloed is op het toekenningssysteem, dan kan het organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld jegens de deelnemers.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt CARREFOUR FRANCE SAS – RCS Caen 672 050 085 – maatschappelijke zetel: Z.I. Route de Paris – 14120 Mondeville – uw persoonsgegevens zodat u uw favoriete producten kan kiezen als de voedseltransitie-innovatie van het jaar. Carrefour France baseert deze verwerking op zijn rechtmatig belang om de door u gekozen producten te kunnen etiketteren. De verzamelde persoonsgegevens worden maximaal 2 maanden bewaard, d.w.z. tot 16 december.

Door uw stem uit te brengen, deelt u uw gegevens met de diensten van Carrefour France die belast zijn met de International Food Transition Awards en met haar onderaannemer With-up. Bovendien is het mogelijk dat, wanneer u gebruik maakt van de functionaliteit voor het delen van gegevens op de site, de sociale netwerken die deze diensten exploiteren, als verantwoordelijke voor de afzonderlijke verwerking, overgaan tot de verwerking van uw persoonsgegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid. Wij nodigen u uit kennis te nemen van hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens om de voorwaarden en modaliteiten te kennen die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens en die door deze actoren worden toegepast. U hebt het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van informatie die op u betrekking heeft, alsmede het recht op beperking van de verwerking. U kunt specifieke en algemene richtlijnen formuleren betreffende het bewaren, het wissen en het meedelen van uw gegevens post mortem.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar direction_communication@carrefour.com. Ten slotte kunt u, indien u na contact met ons van mening bent dat uw rechten niet zijn geëerbiedigd, een klacht indienen bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

De deelnemers geven toestemming voor alle verificaties betreffende hun identiteit en contactgegevens; elke valse of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

De organisator treft alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden.

De deelnemer erkent evenwel dat het verzenden van dergelijke gegevens via het internet nooit zonder risico is.

Carrefour Belgium, als verantwoordelijke voor de verwerking van deze actie (enkel voor de uitreiking van de prijzen), verwerkt ook gegevens over de winnaars. Carrefour Belgium verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met haar privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.carrefour.eu/nl/privacy.html

Als een winnaar een van zijn rechten onder de GDPR wil uitoefenen, dient hij contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

 • via ons contactformulier op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249
 • telefonisch via 0800/9.10.11
 • schriftelijk naar het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan, 3– 1930 Zaventem

Artikel 10 – Reglement

Er vindt geen communicatie plaats over deze actie, waarvan het volledige reglement beschikbaar is op https://www.international-foodtransition-awards.com. Deze regels worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.