Regulamin

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w przypadku:

 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
 2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku;
 4. gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego;

2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym między innymi:

 1. używa oprogramowania, które pozwala na uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu;
 2. podaje nieprawdziwe dane;
 3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

3. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Zgłoszone Zadanie Konkursowe nie podlega zwrotowi.

NAGRODY

5. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) jest 25 (dwadzieścia pięć) e-Bonów płatniczych Carrefour (dalej „e-Bon”) o wartości 200,00 zł brutto (dwieście złotych) za każdy e-Bon, które będą przyznane 25 (dwadzieścia pięć) zwycięzcom Konkursu (po jednym dla każdego Zwycięzcy) - Zwycięzca otrzyma unikalny kod kreskowy przesłany e-mailem. W celu zamiany go na e-Bon należy łącznie:

 • w terminie od 10 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. zrobić zakupy w supermarkecie lub hipermarkecie Carrefour za minimum 10 zł;
 • przed uiszczeniem zapłaty za zakupy pokazać kasjerowi w punkcie kasowym (z wyłączeniem kas samoobsługowych) unikalny kod kreskowy otrzymany w formie elektronicznej;

6. Po spełnieniu powyższych warunków e-Bon zostanie wydrukowany na paragonie. E-Bon nie będzie wydawany w innym dniu niż dzień zrobienia i opłacenia zakupów zakupy w supermarkecie lub hipermarkecie Carrefour oraz tylko i wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu przez Zwycięzcę zapłaty za zakupy.

7. E-Bon można otrzymać i wykorzystać w każdym hipermarkecie i supermarkecie Carrefour na dowolne produkty. Lista hipermarketów i supermarketów, w których można otrzymać i zrealizować e-Bon znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. E-Bon podlega realizacji wyłącznie w terminie w nim określonym.

9. E-Bon jest bonem na okaziciela

POSTANOWIENIA OGÓLNE

10. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „International Food Transition Awards” (dalej „Konkurs”).

11. Konkurs prowadzony jest przez Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710 (dalej: „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc i 921 kc.

12. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej: „Uczestnik”).

14. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy Carrefour Polska sp. z o.o. w Warszawie oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym pkt. 5, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

15. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 24.10.2022 od godz. 00:01 do dnia 6.11.2022 do godz. 23:59

16. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 1. Wejść na stronę internetową pod adresem: https://www.international-foodtransition-awards.com/pl-pl/#/
 2. wybrać polską flagę oraz w wyżej wskazanym terminie oddać głos na wybrany przez siebie produkt/produkty z puli produktów zgłoszonych do International Food Transition Awards poprzez kliknięcie na dany produkt/produkty. W ramach Konkursu głosować można raz dziennie na jeden produkt w każdej kategorii.
 3. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dla Polski dostępnym pod adresem: https://www.international-foodtransition-awards.com/pl-pl/#/ oraz zaakceptować niniejszy Regulamin;
 4. w kwestionariuszu osobowym dostępnym na stronie: https://International-foodtransition-awards.com/ podać swoje imię i nazwisko oraz e-mail.
 5. w odpowiednim polu znajdującym się w kwestionariuszu osobowym wpisać kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe: “Jaki jest Twój najlepszy sposób na mądre, oszczędne zakupy” (dalej: „Zadanie Konkursowe”). Odpowiedź konkursowa musi być zawarta w minimum 15 słowach, powinna być jak najbardziej kreatywna, może mieć dowolną formę np. krótkie opowiadanie lub wiersz itp.

17. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może stworzyć i zgłosić dowolną liczbę zadań.

18. E-Bon uprawnia okaziciela do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w hipermarketach i supermarketach Carrefour.

19. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa od wartości nominalnej e-Bonu, Organizator, ani nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością Bonu.

20. W przypadku, gdy wartość produktów będzie wyższa od wartości e-Bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę.

21. Bony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.

22. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-Bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-Bonu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

23. E-Bony nie są realizowane w kasach samoobsługowych.

24. E-Bon nie podlega wymianie ani zwrotowi.

25. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

26. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

27. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

28. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane Zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

29. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

30. Komisja będzie oceniać Zadania Konkursowe przesyłane przez Uczestników uwzględniając atrakcyjność, oryginalność, pomysłowość Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 250 zwycięskich Zadań Konkursowych, których autorom zostanie przyznane prawo do Nagród.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

31. Organizator do dnia 30.11.2022 r. wyłoni Zwycięzców i w tym terminie wyśle do Zwycięzców wiadomość e-mail (na adres podany przez nich w kwestionariuszu osobowym) z informacją o tym, że zostali Zwycięzcami i wraz z Nagrodą.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

32. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres: Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa z dopiskiem „Marketing”;

33. Reklamacja powinna zawierać:

 1. temat wiadomości e-mail „Reklamacja – „IFTA”
 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji/e-mail, a także opcjonalnie numer kontaktowego telefonu komórkowego;
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

34. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Organizatora na adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu (sms) podane przez Uczestnika w reklamacji w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

35. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

DANE OSOBOWE

36. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa („administrator”).

37. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@carrefour.pl telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

38. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

39. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].

40. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne, prawne, podatkowe, audytorskie, kurierskie, pocztowe oraz usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także podmiotom z grupy Carrefour.

41. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po jej zakończeniu – do upływu terminu przedawnienia roszczeń – jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne w celu obrony przed roszczeniami.

42. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

43. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie i ewentualnego otrzymania Nagrody.

44. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

46. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.carrefour.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Załącznik nr 1, osobny załącznik. Lista hipermarketów i supermarketów, w których można otrzymać i zrealizować e-Bon.