Regulamentul

SECŢIUNEA 1. ORAGNIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “International Food Transition Awards” (numită în cele ce urmează “Campania”) este CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, cu sediul în str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Inregistrare RO 11588780.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Campania se desfășoară prin intermediul:

Campania se desfășoară prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul în Str. Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Pe perioada Campaniei, Împuternicitul Organizatorului MEDIAPOST HIT MAIL S.A. va coordona extragerea, validarea și contactarea câștigătorilor și va acționa ca Împuternicit al Operatorului (CARREFOUR ROMÂNIA S.A.), în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, ȋn format electronic, prin accesarea website-ului international-foodtransition-awards.com , secțiunea „Regulamente”.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea în website-ul international-foodtransition-awards.com cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să intre în vigoare.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 24.11.2023-03.12.2023.

2.2. Campania este organizată şi se desfăşoară, exclusiv prin website-ul international-foodtransition-awards.com, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibil oricărui client care accesează website-ul international-foodtransition-awards.com

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Participant”) care ȋndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. (i) a împlinit vârsta de 18 ani,
 2. (ii) are domiciliul stabil/reşedinţa pe teritoriul României,
 3. (iii) deține un cont în cadrul website-ului international-foodtransition-awards.com. .

3.2 La această Campanie nu au dreptul de a participa următoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respectă art. de mai sus, 3.1;
 • Angajați ai Organizatorului, precum și ai societății affiliate Organizatorului;
 • Angajați ai Agenției sau angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • Rudele de gradul I și II (respective copii/părinți, frați/surori) și soțul/soția angajaților menționați mai sus, la punctul 3.2.

3.3 Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integral, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

3.4 Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauzã din Campanie, Organizatorul informând Participantul cu privire la eliminarea sa din Campanie.

3.5 Organizatorul iși rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 3.3.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania “International Food Transition Awards” se desfășoară exclusiv în cadrul website-ului international-foodtransition-awards.com

.

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie să urmeze etapele următoare:

 • Să acceseze website-ul international-foodtransition-awards.com ;
 • Să își creeze un cont de utilizator în cadrul website-ului, definit prin intermediul următoarelor date: nume, prenume și adresă de e-mail și număr de telefon. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse în momentul creării contului. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor;
 • Să își exprime opțiunea de vot în cadrul website-ului pentru unul dintre produsele participante. Prin intermediul votului, utilizatorul va fi înscris automat în Campanie, respectiv tombolă;
 • În cadrul Campaniei, un participant se poate înscrie o singură dată.

SECȚIUNEA 5: PREMIILE CAMPANIEI

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorți, 4 premii, fiecare constând în:

Valoare totala LEITVA inclus
Nr. crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus
1 Card cadou Carrefour 5 450 2.250
TOTAL VALOARE PREMII C2.250 LEI

5.2 Valoarea totală a premiilor este de 2.250 lei, TVA inclus.

5.3. Specificațiile premiilor:

Un premiu constă în:

1 card cadou Carrefour ce poate fi folosit la achiziția oricăror produse comercializate de magazinele Carrefour (hypermarket, supermarket, express si carrefour.ro) din România (cu excepția produselor din categoriile de țigări/țigarete și produse din tutun vândute per pachet sau cartuș, alcool).

Condițiile de utilizare a cardului cadou:

 • Cardul cadou este personalizat, nominal
 • Acesta poate fi utilizat de la data primirii până la 31.12.2024
 • Poate fi folosit în magazinele Carrefour și pe Carrefour.ro
 • Suma disponibilă pe cardul ou poate fi utilizată în mai multe sesiuni de cumpărături. Pe bonul fiscal se va printa soldul cardului.
 • În cazul în care câștigătorii vor folosi cardul cadou pentru achiziționarea de bunuri care ulterior pot și vor fi returnate la cerere (din orice motive conform reglementărilor în vigoare), suma corespunzătoare returului efectuat de câștigător va fi transferată înapoi pe cardul cadou (și nu în numerar sau plată cu cardul), Câștigătorul fiind în mod expres de acord cu această modalitate de remediere în cazul în care se ajunge la returul unui produs astfel achiziționat.

5.4. Caștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

5.5. În cadrul prezentei Campanii, un Participant poate câștiga un singur premiu.

SECȚIUNEA 6: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Premiile Campaniei vor fi acordate prin tragere la sorți. Baza de date pentru tragerea la sorți va fi furnizată de către Organizator. Organizatorul își asumă responsabilitatea complet pentru calitatea bazei de date și achizițiile conforme care au dreptul de a intra în baza de date pentru tragerea la sorți.

Tragerea la sorți se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii campaniei și se va organiza la sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului nr. 42 – 46, Sector 1, București sau la sediul SPN Veritas cu adresa în Municipiul București, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2. Extragerea se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact, tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta Câștigătorii și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial.

În cadrul tragerii la sorți se vor extrage 4 câstigători, conform sectiunii 5, și 2 rezerve pentru fiecare câștigător în parte.

Rezultatele extragerii vor fi consemnate într-un proces verbal care va fi certificat de către un notar public care va fi prezent la extragere.

SECȚIUNEA 7: CONTACTAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

(1) Ulterior desemnării câștigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

(2) Participanții care au fost desemnați câstigători vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat de participant în momentul creării contului în website, în intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori în maximum 3 zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorilor; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 3 încercări de contactare telefonică se va trece la contactarea rezervelor.

(3) Participanții desemnați câștigători care nu au un număr de telefon de contact vor fi contactați prin e-mail la adresa de e-mail utilizată în momentul creării contului în website-ul international-foodtransition-awards.com în maximum 3 zile lucrătoare de la data desemnării; adresa de e-mail utilizată servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu răspunde la e-mail în maximum 3 zile de la trimiterea emailului cu link, se va trece la contactarea rezervelor.

(4) Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

(5) În cadrul apelului, Participanților li se va solicita să declare urmatoarele informații: nume, prenume, data nașterii, să confirme adresa de e-mail cu care este înscris în website-ul international-foodtransition-awards.com , CNP (se va prelua doar câștigătorilor premiilor ce depășesc valoare de 600 de lei în vederea raportării câștigurilor către organele fiscal) și adresa de livrare la care dorește să primească premiul.

În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de validare, după încheierea apelului acesta va primi un sms/e-mail, cu un link către o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiului, în termen de 3 zile.

Dacă datele încărcate de Participant în pagina web nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele necesare în cadrul procesului de validare, în termen de 3 zile de la primirea linkului, Participantul va fi invalidat ca potențial câștigător și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

(6) Imposibilitatea Participantului de a comunica datele solicitate pentru validarea acestuia, comunicarea partial, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

(7) Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

(8) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

(9) Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora în cadrul website-ului international-foodtransition-awards.com în termen de maximum 5 de zile lucrătoare de la data validării ultimului câștigător.

(10) Premiile vor fi expediate câștigătorilor la adresele communicate de către câștigători, ulterior încheierii procesului de validare a câștigătorilor, dar nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la data publicării câștigătorilor.

SECȚIUNEA 8: TAXE ŞI IMPOZITE

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cậştigat este în sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia impozitului sau a altor obligații fiscale ce trebuie reţinute la sursă, conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

SECȚIUNEA 9. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prezentul Regulament este pus la dispoziţia Participanților, precum și la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat gratuit, prin accesarea website-ului international-foodtransition-awards.com , secțiunea „Regulamente”.

(2) Participarea la Campanie implică obligativitatea cunoașterii și respectării prevederilor prezentului Regulament.

(3) Organizatorul Campaniei colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, data nașterii, vocea pentru Participanții care vor fi de acord cu înregistrarea convorbirii telefonice conform prevederilor prezentului Regulament) furnizate în mod direct de către aceștia fie (i) la momentul creării contului pe website, fie (ii) la momentul validării câștigătorului.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal meționate mai sus, se realizează strict conform Politicii de Confidentialitate disponibilă în cadrul website-ului international-foodtransition-awards.com și strict pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Campaniilor organizate de către Operator împreună cu îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina Operatorului.

În măsura în care se impune acordarea unor premii mai mari de 600 Ron, Operatorul are obligatia de a prelucra o serie de date suplimentare din cadrul CI (ex: CNP), conform prevederilor legale, în vederea raportării câștigurilor către organele fiscale.

(5) Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Carrefour România, având următoarele date de contact: dpo_romania@carrefour.com.

(6) Organizatorul direct sau prin intermediul persoanelor împuternicite, colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal, după cum urmează:

Datele personale ale Participanților si/sau ale Participantilor castigatori ai Campaniilor/Experiențelor/Provocărilor sunt prelucrate pe perioada desfășurării Campaniilor/Experiențelor/Provocărilor și ulterior doar în vederea îndeplinirii unor obligații legale care incumbă în sarcina Organizatorului sau în scopuri de arhivare, conform următoarelor scopuri de prelucrare:

6.1. Furnizarea premiilor și gestionarea sesizărilor și/sau a întrebărilor legate de Campanii/Experiențe/Provocări, utilizând canalele indicate în cadrul Regulamentului.

Temei: În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului 7.1, temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, după caz de: (a) contractul încheiat cu utilizatorii și reprezentat de Regulamentul campaniei; (b) obligațiile legale incidente și în baza cărora Operatorul trebuie să primească și să gestioneze sesizările și întrebările adresate acestuia împreună cu (c) interesul legitim constând în necesitatea de gestionare a sesizărilor și/sau întrebărilor utilizatorilor și utilizarea feedback-ului în vederea îmbunătățirii serviciilor și/sau produselor oferite de Operator.

6.2. Pentru indeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul premiilor acordate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului 7.2, prelucrarea datelor utilizatorilor este necesară în vederea indeplinirii unor obligații legale de catre Organizator. Furnizarea datelor utilizatorilor în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care le revin și deci imposibilitatea de a vă oferi premiile câștigate.

6.3. În vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor aparținând Carrefour în justiție, dacă va fi cazul.

Temei: În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului 7.3. temeiul de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Operatorului care constă în luarea măsurilor și întreprinderea formalităților necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor acestuia in justitie.

6.4. În vederea gestionării și derulării campaniei de o manieră adecvată, inclusiv pentru a identifica comportamente potențial abuzive sau contrare regulilor de desfășurare a campaniei.

Temeiul: interesul nostru legitim de a asigura derularea campaniei în condiții optime și conform regulamentului de participare

6.4. În vederea gestionării și derulării campaniei de o manieră adecvată, inclusiv pentru a identifica comportamente potențial abuzive sau contrare regulilor de desfășurare a campaniei.

Temeiul: În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului 6.4. temeiul de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Operatorului care constă în asigurarea derulării campaniei în condiții optime și conform regulamentului de participare.

(7) Furnizarea de către participanți a datelor cu caracter personal poate fi o obligație legală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora poate atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie.

(8) Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluite (i) firmei de curierat exclusiv pentru livrarea premiilor, (ii) agenții media care sprijină Organizatorul în vederea derulării Campaniilor în activități precum: gestionarea și validarea câștigătorilor, verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, furnizarea premiilor, etc., precum și (iii) autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

De asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior către alte companii ale grupului Carrefour în scopul menționat în prezentul Regulament.

(8.1) Suplimentar, și numai în măsura în care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvăluite si următoarelor categorii de terți: societăți care furnizează produse și servicii Operatorului sau Împuternicitului, cum ar fi agenții de marketing terțe, furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații pentru realizarea unor copii de rezervă și/sau recuperare în caz de dezastru, partenerilor care prestează servicii de securitate informatică sau alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații. Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Operatorul se asigură ca orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezentul capitol și legislația aplicabilă.

Cu excepția celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui terț datele personale prelucrate în legătură cu Campania, fără a anunța persoanele vizate, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul acestora.

(9) Persoanele Împuternicite vor primi și vor ține cont de instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Organizator în format electronic sau pe un suport fizic, cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor în cadrul Campaniilor.

(10) Cu excepția datelor cu caracter personal menționate în cadrul punctului (3) din prezenta sectiune și cele menționate în cadrul punctului (5) din secțiunea 7, Organizatorul nu va colecta și implicit nu va prelucra alte date personale.

(11) Stocarea datelor personale prelucrate cu ocazia derulării Campaniilor Act For Good, se va realiza strict de către Operator și pentru o perioadă ce nu va depăși, ca regula, 6 luni de la încheierea acesteia. Cu toate acestea, și în măsura în care acordarea premiilor este în mod direct/indirect coroborată cu achiziția unor produse, respectiv cu emiterea unor bonuri/facturi (documente financiar fiscale), vă informăm că aceste categorii de date, în măsura în care există, nu pot fi șterse, întrucât Societatea are obligația legală de a prelucra astfel de date și de a păstra în continuare datele pentru o perioada de 10 ani. În conformitate cu legislația fiscală acestea reprezintă documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de către dumneavoastră și pentru furnizarea premiilor. Aceste date vor fi prelucrate în continuare de Societate în conformitate cu obligațiile legale și pot fi șterse doar după ce aceste obligații legale încetează să se mai aplice sau dacă legea permite Societății să înceteze prelucrarea și să șteargă datele.

(12) Datele cu caracter personal furnizate către Organizator pot fi transferate în afara României strict către state din SEE („Spațiul Economic European”).

(13) Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a ne solicita accesarea, ștergerea, rectificarea datelor dumneavoastră, restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a solicita portabilitatea datelor și de a vă opune prelucrării, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter peronal. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile la adresa plangere@dataprotection.ro. Pentru mai multe informații, consultați informațiile disponibile pe site-ul web oficial al autorității.<:

(14) În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, Participanții pot adresa o cerere, Operatorului CARREFOUR ROMÂNIA S.A. la adresa de email dpo_romania@carrefour.com.

SECȚIUNEA 10: CONTESTAŢII

(1) Cererea scrisă, expresă şi motivată, a Participanţilor la prezenta Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă la Departamentul «Relaţii cu Clienţii» din cadrul hipermarketurilor din cadrul rețelei de magazine Carrefour, în termen de maxim 24 (douăzeci și patru) de ore de la efectuarea extragerii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept şi neavenită.

(2) Următoarele 48 (patruzeci și opt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate conform celor menţionate anterior.

(3) În situaţia anulării dreptului de participare identificat ca neîndeplinind în totalitate dispoziţiile prezentului Regulament, cât şi a premiului câştigat şi acordat, cu nerespectarea în totalitate a dispoziţiilor prezentului Regulament, câştigătorul al cărui premiu a fost anulat va fi anunţat în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către Organizator despre anularea motivată a premiului, iar premiul astfel acordat se va invalida și se va proceda la returnarea acestuia.

(4) Premiul astfel anulat va fi evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului şi va rămâne la dispoziţia sa.

(5) Dacă în urma verificărilor Organizatorului se constată că toate datele participante la Campanie au fost completate şi/sau depuse cu încălcarea prezentului Regulament, acestea vor fi anulate integral, urmând ca extragerea să fie reluată, prin grija Organizatorului, în vederea acordării premiului prevăzut în acest scop.

SECȚIUNEA 11: LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

(2) În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

(3) Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

(4) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

(5) Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către Participant şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.

(6) Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legatură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.

(7) Organizatorul nu va fi responsabil pentru situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire, etc.) și, ca atare, Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie.

(8) Organizatorul nu va fi responsabil pentru erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului.

SECȚIUNEA 12: FORŢA MAJORĂ

(1) Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea Campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să își execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

a. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Campaniei.

b. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţa ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.

SECŢIUNEA 13. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

(1) În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

(2) Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Carrefour România S.A., Str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, Sector 2, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: office_romania@carrefour.com, în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie/reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei.

(3) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 14: ALTE CLAUZE

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului.